Video
Dự án Lakeview
Tin tức mới
Hổ trợ trực tuyến
becamexudj@gmail.com
0274 2221139
Thông tin cần biết
Thông kê
Lượt try cập: 2387145 | Online: 52
Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức

• Công ty Cổ phần Phát triển Đô Thị – Becamex UDJ được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ của công ty.
  
• Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý của công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chuyên môn; thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại điều lệ Công ty.

• Đại hội đồng cổ đông là được tổ chức mỗi năm một lần và cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty.

• Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản lý Công ty, do Đại hội đồng cổ đông bầu chọn, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty theo quy định tại điều lệ công ty. Nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm.

• Ban kiểm soát (BKS) do Đại hội đồng cổ đông bầu chọn thay mặt cổ đông giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong quản lý và điều hành Công ty, hoạt động theo điều lệ công ty và quy chế của Ban kiểm soát.

• Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong điều lệ công ty