Video
Dự án Lakeview
Tin tức mới
Hổ trợ trực tuyến
becamexudj@gmail.com
0274 2221139
Thông tin cần biết
Thông kê
Lượt try cập: 2387189 | Online: 94
Thông tin cổ đông
Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

 

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Đc Lp – T Do – Hnh Phúc
-----------//------------ 
Bình Dương, ngày ….. tháng….. năm 2010
 
 
GIẤY ỦY QUYỀN
 
 
    Kính gởi: Hội đồng Quản trị
        Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - BECAMEX UDJ
 
 
Họ và tên cổ đông:.................................................................................. ……………………
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:....................... ngày cấp: ……………Nơi cấp......................         
Địa chỉ:......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Điện thoại:...............................................................................................................................
Sở hữu……….....cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex UDJ
 
Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:
        Họ tên:..............................................................................................................................
         Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD:………………Ngày cấp:…………….Nơi cấp:.............
         Địa chỉ:………………………………………………………........................................
         ………………………………………………………………….....................................
         Điện thoại:……………………………………………………......................................
           
Được thay mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 04 năm 2010 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex UDJ và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.
 
Tôi xin cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất cứ khiếu nại nào về kết quả biểu quyết trong Đại hội.
 
                                                                                    Người ủy quyền
                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (tổ chức))

Download file

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tin khác:

Sơ đồ vị trí ĐHĐCĐ

Quyết định Đại Hội

Chương trình Đại Hội

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2010

Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị