Video
Dự án Lakeview
Tin tức mới
Hổ trợ trực tuyến
becamexudj@gmail.com
0274 2221139
Thông tin cần biết
Thông kê
Lượt try cập: 2387187 | Online: 92
Thông tin cổ đông
Quyết định Đại Hội

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ - BECAMEX UDJ

Địa chỉ : Ô số 9,10 – KhuDC Chánh Nghĩa - Thủ Dầu Một - Bình Dương
Điện thoại: 0650. 816681 – 816661                                 Fax : 0650. 816655
 
 
́: 01/QĐ-HĐQT/2010                                                 Bình Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
 
 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
-         Căn cứ Luật Doanh nghiệp được quốc hội Nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
-         Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 19 tháng 03 năm 2007, được sữa đổi bổ sung lần II ngày 07 tháng 05 năm 2008.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
-         Thời gian:   8 giờ 00 phút, thứ Ba ngày 27/04/2010.
-         Địa điểm:    Nhà khách TT Chính trị - Hành chính Bình Dương (TP Mới Bình Dương)
                        Phường Hòa Phú, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
-         Nội dung:
o       Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009;
o       Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năn 2009;
o       Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010;
o       Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010;
o       Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2009 và kế hoạch chi trả năm 2010;
o       Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2009;
o       Miễn nhiệm một thành viên Ban kiểm soát và bầu thành viên mới thay thế;
o       Thay đổi người đại diện pháp luật cho Tổng giám đốc điều hành và nội dung giấy phép kinh doanh, Điệu lệ công ty tương ứng;
o       Đầu tư 2 dự án xây dựng bất động sản vào Thành phố Mới Bình Dương và 1 dự án tại Mỹ Phước 3.
 
Điều 2: Tất cả các cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu được tham gia và đủ điều
 kiện biểu quyết tại Đại hội.
 
Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cổ đông có tên trong danh sách có trách nhiệm
 thi hành quyết định này.
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
       CHỦ TỊCH
NƠI NHẬN:
-          Như điều 2                                                                                             (đã ký)
-          Lưu HĐQT
-          TGĐ & các phòng ban                                                                   NGUYỄN VĂN DŨNG

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tin khác:

Sơ đồ vị trí ĐHĐCĐ

Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

Chương trình Đại Hội

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2010

Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị