Video
Dự án Lakeview
Tin tức mới
Hổ trợ trực tuyến
becamexudj@gmail.com
0274 2221139
Thông tin cần biết
Thông kê
Lượt try cập: 2386631 | Online: 19
Thông tin cổ đông
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2011

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BECAMEX UD
Ô 9,10 Lô B1–Khu dân cư Chánh Nghĩa–Thủ Dầu Một–Bình Dương
Điện thoại: 0650. 3816681 - 3816661                      Fax: 0650. 3816655
 

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2011
 
 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
 
 
-         Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
-         Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 03 năm 2007, được sửa đổi bổ sung lần III ngày 27 tháng 04 năm 2010;
-         Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 26/04/2011 của Công ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị.
 
 
QUYẾT NGHỊ
 
1.      100% tán thành thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2010. Với các chỉ tiêu chính sau:
Doanh thu thuần:                                190.401.608.341 đồng
Lợi nhuận trước thuế:                        20.349.162.814 đồng
Lợi nhuận sau thuế:                           17.773.750.982 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu:                                  1.077 đồng/cổ phiếu
Tổng tài sản:                                       246.270.295.366 đồng
Vốn chủ sở hữu:                                 191.076.716.669 đồng
2.      100% tán thành thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:             Thống nhất theo phương án tờ trình đã đề ra:
·        Trích quỹ phát triển kinh doanh 2 % lợi nhuận sau thuế = 355.475.020 đồng;
·        Trích quỹ dự phòng tài chính 2 % lợi nhuận sau thuế     = 355.475.020 đồng;
·        Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế = 888.687.549 đồng;
·        Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 0% lợi nhuận sau thuế = 0 đồng;
·        Mức chia cổ tức = 10%/vốn điều lệ;
·        Lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm 2011 = 741.813.568 đồng .
 
3.      100% tán thành thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011.
·        Tổng doanh thu 341 tỷ đồng;
·        Tổng lợi nhuận sau thuế 30,5 tỷ đồng;
·        Trích quỹ phát triển kinh doanh 5% lợi nhuận sau thuế;
·        Trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế;
·        Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế;
·        Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 1% lợi nhuận sau thuế nhưng không quá 500 triệu đồng;
·        Mức chia cổ tức dự kiến  12%– 15%
4.      100% tán thành thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán năm 2011:
Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp trong số các công ty kiểm toán được phép hoạt động theo quy định của Pháp luật.
 
 
 
                                                                                TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                            CHỦ TỊCH
 
                                                                                                Đã ký
 
                                                                                     NGUYỄN VĂN DŨNG
 

 Tải file

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tin khác:

Nghị quyết đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2016

Nghị Quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Nghị Quyết của HĐQT v/v bán tài sản - xí nghiệp bê tông

Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2014

Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2013