Video
Dự án Lakeview
Tin tức mới
Hổ trợ trực tuyến
becamexudj@gmail.com
0274 2221139
Thông tin cần biết
Thông kê
Lượt try cập: 2387183 | Online: 88
Thông tin cổ đông
Báo cáo của Ban Kiểm Soát

 

CÔNG TY CP PT ĐÔ THỊ                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     BAN KIỂM SOÁT                                               ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
 
 
                                                                                          Bình Dương , ngày 02 tháng 04 năm 2010
 
 
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NĂM 2009 CỦA CÔNG TY CP PT ĐÔ THỊ BECAMEX UDJ
(Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010)
 
Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005
Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được quy định trong điều lệ Công ty CP PT Đô thị BECAMEX UDJ ban hành ngày19 tháng 03 năm 2007
Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2009 của công ty CP PT Đô Thị BECAMEX UDJ sau khi đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Tài Chính Kế Toán A&C kiểm tra và xác nhận
 
Kính thưa đại hội!
Ban Kiểm Soát Công ty đã tiến hành thực hiện những hoạt động kiểm tra giám sát trên một số lĩnh vựïc như sau :
-               Kiểm soát chiến lược: Xem xét đánh giá hoạt động của Hội Đồng Quản trị trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh .          
-               Kiểm soát hoạt động : Xem xét đánh giá việc tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của ban Tổng Giám Đốc. Các quy trình trọng yếu và các định mức kinh tế kỷ thuật
-               Kiểm soát báo cáo tài chính : Kiểm tra giámsát báo cáo tài chính quy,ù năm nhằm đáng giá tính hợp lý của các số liệu và tình hình tài chính của công ty .
 
            Ban Kiểm Soát Công ty xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về kết qủa giám sát các mặt chiến lược, hoạt động và tài chính cuả Công ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị BECAMEX UDJ năm 2009
1. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị
Năm 2009 mặc dù kinh tế có dấu hiệu phục hồi do những chính sách kích cầu của chính phủ song mức độ ảnh hưởng của khủng hoảng vẫn còn nặng nề đối với nền kinh tế. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn nhất là các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Hội đồng quản trị công ty cổ phần Phát Triển Đô Thị BECAMEX UDJ đã tiến hành 4 phiên họp phân tích đánh giá những thuận lợi những khó khăn của công ty trong từng giai đoạn đề ra những định hướng và chiến lược kinh doanh và thông qua một số nội dung như sau 
-         Thông qua nghị quyết giảm giá bán nhà tại dự án 47 căn 10ha khu dân cư Mỹ Phước
-         Thông qua nghị quyết đánh giá kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm.
-         Thông qua quy chế tiền lương ,tiền thưởng và nội quy công ty
-         Thông qua nghị quyết đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM
-         Thông qua nghị quyết về việc xây dựng và đăng ký chứng chỉ quản lý theo tiêu chuan ISO cho công ty mà chủ yếu là sản phẩm Bê Tông tươi và Bất động sản .
-         Thông qua nghị quyết về việc giao quyền cho Tổng Giám Đốc chủ động quyết định trong việc ký kết các hợp đồng liên quan đến các dự án tại Thành Phố mới Bình Dương và khu CNDV Mỹ Phước 3.
 Đánh giá việc tổ chức điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2009 và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch 2010, thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua kế hoạch đại hội cổ đông năm 2010.
2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc         
Triển khai thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông Ban Tổng Giám Đốc công ty đã tiến hành họp đưa ra các giải pháp như tiếp tục thực hiện chính sách giảm gia ùđối với môt số căn hộ nhằm thu hồi vốn nhanh.
Lĩnh vực sản xuất rà soát lại các định mức về tiêu hao nguyên vật liệu , định mức chi phí nhằm giảm gía thành sản phẩm
Xây dựng nội quy công ty , quy chế tiền lương, tiền thưởng
           Hệ thống kiểm soát nội bộ được củng cố ngày càng phát huy tác dụng
            Về công tác tổ chức nhân sự : Có kế hoạch đào tạo và tuyển dụng hợp lý Giám sát công tác quản lý chất lượng – an toàn lao động.
            Mọi hoạt động của Công ty đều phù hợp với giấy phép kinh doanh và được điều chỉnh bởi pháp luật Việt nam
            Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện các nghị quyết của của đại hội cổ đông và của Hội Đồng Quản Trị. Tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết qủa như sau:                                                                                                                                ĐVT : Triệu đồng

CHỈ TIÊU
KH
TH
%TH/KH
 %NN/NT  
Tổng doanh thu
189.000
197.761
104,63
128,6
Tổng Chi phí
152 000
159.345
104,83
149,87
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
37.000
38.416
103,82
80,98
Lợi nhuận sau thuế
33.000
34.539
104,66
91,34
Lãi cơ bản trên cổ phiếu ( đ)
 
2.093
 
 

           
            3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2009
           Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính trên các phương diện về tính tuân thủ, tính chính xác trung thực và hợp lý của số liệu phản ảnh trong báo cáo tài chính. Dựa trên cơ sở báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Tài Chính Kế Toán A&C . Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo về tình hình tài chính và kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Becamex UDJ mà Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc đã đệ trình trước đại hội cổ đông. Các báo cáo trên đã phản ảnh chính xác trung thực về tình hình và kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2009 đồng thời tuân thủ các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành .
Kính thưa đại hội
Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế do ảnh hưởng của khủng hoảng toàn cầu, nhưng Hội đồng quản tri, ban Tổng Giám Đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty đã cố gắng vượt khó hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã được đại hội cổ đông năm 2009 thông qua
Năm 2010 mặc dù nền kinh tế đã và đang hồi phục song vẫn là môt năm khó khăn và thách thức đối với doanh nghiệp. Kinh tế thế giới phục hồi chậm, thị trường vẫn ẩn chứa nhiều yếu tố biến động khó lường, tính bất định và độ rủi ro tăng lên. Oån định vĩ mô chưa vững chắc. Các chính sách hỗ trợ sẽ được thu hẹp, lãi suất tín dụng sẽ tăng cao.Tuy vậy năm 2010 không phải không có những cơ hội. Chúng ta tin tưởng rằng với năng lực và nhiệt tình của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc cùng với sự đoàn kết thống nhất của cán bộ nhân viên chắc chắn công ty cổ phần phát triển Đô Thị BECAMEX UDJ sẽ vượt qua được khó khăn và thách thức hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch mà đại hội cổ đông sẽ thông qua .
Ban kiểm soát kính trình Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị xem xét và Đại hội cổ đông phê duyệt.
 
  CÔNG TY CP PT ĐÔ THỊ                                                                      
     TM BAN KIỂM SOÁT 
              (đã ký)
    DƯƠNG THỊ HỒNG TỴ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tin khác:

Sơ đồ vị trí ĐHĐCĐ

Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

Quyết định Đại Hội

Chương trình Đại Hội

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2010