Video
Dự án Lakeview
Tin tức mới
Hổ trợ trực tuyến
becamexudj@gmail.com
0274 2221139
Thông tin cần biết
Thông kê
Lượt try cập: 2387173 | Online: 79
Thư viện
Pháp Luật
Luật số: 34/2009/QH12

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ ĐIỀU 121 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI
Luật số: 38/2009/QH12 - Xây Dựng Cơ Bản

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
THÔNG TƯ - Số: 01/2005/TT-BTNMT

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 181/2004/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI
NGHỊ ĐỊNH - Số: 90/2006/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở
MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI
NGHỊ QUYẾT - Số: 19/2008/QH12

VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI MUA VÀ SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM